Heureka EXTRA5

Testovací kola

V tuto chvíli si u nás můžete zapůjčit tato elektrokola a kola:

 

KTM Fat Flea 20S GX - testovací (nejedná se o elektrokolo)

Barva: matt white/black

Velikost: rám 19", kola 26x4.00

Cena zápůjčky: 500,- Kč / 1 den  (při zakoupení kola na naší prodejně v hodnotě nad 30.000 Kč a to do 1 měsíce od zápůjčky se tato částka odečte z ceny zakoupeného kola, platí do vyprodání zásob)

Nové kolo lze zakoupit na tomto odkazu ZDE

 

 

Podmínky zapůjčení:

  • 2 platné doklady totožnosti s fotografií (jeden z nich musí být OP nebo cestovní pas)

  • složení vratné kauce 10.000 Kč v hotovosti

  • podepsání smlouvy o zapůjčení elektrokola/kola viz níže

  • nájemce musí být starší 18 let

  • přijímáme pouze platby v hotovosti

  • v případě vrácení znečištěného kola je účtován poplatek za umytí 200-500 Kč (dle rozsahu znečištění)

 

SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ ELEKTROKOLA

ONIX CZ s.r.o.

Mládežnická 73, 435 13 Meziboří

IČO: 28747216

DIČ: CZ28747216

a

Jméno a příjmení: …………………………………………………....................................

Tel.: .........................................

Mail: ….....................................

dále jen „vypůjčitel“

uzavřeli tuto smlouvu:

 

I.

Předmět smlouvy

ONIX CZ s.r.o. zapůjčí vypůjčiteli po stanovenou dobu a za níže uvedených podmínek kompletní jízdní elektrokolo …..................................................... v ceně …............... Kč ve specifikaci dle katalogu oficiálního dovozce, číslo rámu: …........................................................ (dále jen „kolo“).

 

II.

Práva a povinnosti ONIX CZ s.r.o.

1. ONIX CZ s.r.o. je povinen předat vypůjčiteli kolo čisté a ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

2. ONIX CZ s.r.o. je oprávněn požadovat vrácení kola i před skončením doby stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel kolo neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou.

 

III.

Práva a povinnosti vypůjčiteli

1. Vypůjčitel je povinen užívat kolo řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na kole, které je předmětem této smlouvy.

2. Vypůjčitel nesmí přenechat kolo k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám. Vypůjčitel se zavazuje uhradit ONIX CZ s.r.o. jakékoliv způsobené škody na rámu a komponentech dle doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR.

3. Vypůjčitel je povinen do skončení doby výpůjčky předmětné kolo vrátit čisté a nepoškozené do provozovny ONIX CZ s.r.o., ve které kolo převzal.

 

IV.

Doba a cena zapůjčení

1. Testování se sjednává od …........................................ do .......................................

2. Cena zapůjčení: 600,- Kč/ 1 den. Doba zapůjčení …........... Celkem zaplaceno …................. Kč. V případě, že zákazník zakoupí elektrokolo v naší provozovně do …................................., tak mu bude zaplacené půjčovné odečteno z ceny nového kola.

3. Vypůjčitel složil zálohu ve výši …................ Kč, která mu bude v případě vrácení čistého a nepoškozeného kola vrácena.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 

 

V Litvínově dne ………………………

 

 

 

………………………………………….                                             ………………………………………….

        ONIX CZ s.r.o.                                                                                  vypůjčitel

 

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací